Термоядрен синтез

Здравейте!
Този тест съдържа 10 задачи. Всяка от задачите има по 4 избираеми отговори, един от които е верен. За успешно преминаване на теста се счита, когато 75 % от дадените отговори са верни.
Приятна работа!